Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep-acronis.pl, którego operatorem jest firma Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowieckiej 92, 03-893 Warszawa, KRS: 0000095071, NIP: 9462068994, REGON: 430854048, zwanym dalej Sklepem

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Jest on również regulaminem, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 202 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-acronis.pl, w którym i za którego pośrednictwem Kupujący/konsument składa zamówienia i dokonuje zakupów.
 3. Sprzedawca - firma Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowieckiej 92, 03-893 Warszawa, KRS: 0000095071, NIP: 9462068994, REGON: 430854048. Sprzedawca posiada następujące dane kontaktowe - adres e-mail: info@ti.com.pl, Kontakt pisemny na adres siedziby: Technologie Internetowe S.A., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.
 4. Klient, użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu oraz osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym dla osób poniżej 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki (m.in. rodzaj i ilość towaru).
 7. Konto - indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, zawierający dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.
 8. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 10. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 11. Towar - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.
 12. Dane dostępowe: login, e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.
 13. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Założenie i utrzymanie Konta w Sklepie

 1. Celem złożenia zamówienia na Towar, Użytkownik rejestruje się w Sklepie - Konto zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Sklepie. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz dokonuje wyboru, iż zamierza albo nie korzystać z Konta w Sklepie.
 2. Przy tworzeniu Konta w Sklepie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sklep Towarów na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody jest możliwe po ponownym zalogowaniu się do Konta i wybraniu odpowiedniej opcji.
 3. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta przez Użytkownika, Sklep przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany
  przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi własne dane do Konta w Sklepie.
 5. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się w Sklepie. Każdorazowe skorzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem ze Sklepu.
 6. Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta.

 3. Procedura składania zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia w następujący sposób:
  1. poprzez stronę internetową sklep-acronis.pl;
  2. telefonicznie;
  3. pocztą elektroniczną,  wysyłając na adres handel@ti.com.pl – Warszawa oraz info@ti.com.pl - Częstochowa zamówienie zawierające niezbędne dane do jego realizacji (dane odbiorcy, adres dostawy, rodzaj i liczba towaru, forma płatności i wysyłki).
 2. Składając Zamówienie na stronie sklepu należy wybrać Towar i dodać go do Koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie sklepu.
 3. Kolejnym krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności za Towar.
 4. Do zatwierdzenia Zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie zostaje zakończone w chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę".
 6. Po dokonaniu Zamówienia sklep dostarcza Klientowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia.
 7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz email można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach działalności firmy.
 8. Zamówienia są realizowane w przeciągu 2-5 dni roboczych dla wersji pudełkowych, oraz 1-7 dni roboczych dla wersji elektronicznych, od momentu potwierdzenia zamówienia.
 9. Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia. W niektórych przypadkach koszty przesyłki ponoszone są w całości przez Sklep. Informacje na ten temat różnych kosztów przesyłki znajdują się na stronie Sklepu.
 10. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania konta podając niezbędne dane do realizacji zamówienia lub telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 11. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Ich uzupełnienie następuje w momencie składania zamówienia.
 12. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji oraz realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
 14. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 15. Każde potwierdzone zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem.
 16. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia - jeśli nie zostało ono już zrealizowane (wysłane lub wygenerowany klucz). Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 17. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje danych kontaktowych, telefonu lub dane te są nieprawidłowe albo produkt w tej wersji jest już niedostępny (licencja elektroniczna).
 18. Zamawiający ma zawsze możliwość sprawdzania statusu swoich zamówień, gdy jest zalogowany w systemie.
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego, nie później niż 3 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Płatności i rozliczenia

 1. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
  1. przy odbiorze;
  2. przelewem - przedpłatą na konto Sklepu   94 1090 1795 0000 0000 7805 4510;
  3. przelewem on-line - przelewem internetowym w systemie przedpłatowym,
   e-przelewem;
  4. inne metody drogą elektroniczną i przy wykorzystaniu technologii mobilnej;
  5. kartą kredytową.
 2. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych, ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem partnera, który realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
 3. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
 4. Każde zamówienie realizowane jest wraz z paragonem/fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
 5. Zamawiający nabywając Oprogramowanie w wersji do pobrania z sieci (nie w wersji pudełkowej) wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). W związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art.10 ust.3 pkt 1 cyt. ustawy.
 6. Zamawiający nabywając Oprogramowanie w wersji pudełkowej (BOX)
  po rozpakowaniu oryginalnego opakowania Oprogramowania - zgodnie z art.10 ust.3 pkt 2 cyt. ustawy - nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów
  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Zwrot Oprogramowania w wersji BOX może nastąpić jedynie w nienaruszonym opakowaniu w terminie 14 dni kalendarzowych, wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania Oprogramowania w wersji BOX. Do zwrotu muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi Oprogramowanie zostało dostarczone do Zamawiającego oraz oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i preferowanej formie rozliczenia zwrotu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Klient ma prawo do zwrotu towaru na podstawie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu na zasadach określonych przez ustawę.
 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty,
  lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się
  w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy zgodny z przepisami prawa polskiego.

5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych przekazywanych przez Kupujących w Sklepie jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2016 r., poz. 922 ze zmianami), z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę, w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep, zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.sklep-acronis.pl/polityka-prywatnosci

6. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem oferowanym przez Sklep za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, e-mailem lub pisemnie.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru;
  2. określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
 3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Odstąpienie od umowy

 1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (zakup Towaru w Sklepie) kupujący może odstąpić od niej, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa - zrezygnować z umowy, kupujący musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie powinno zawierać:
  1. dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru;
  2. określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
 1. Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

  Adresat:
  Technologie Internetowe S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  Bukowiecka 92
  03-893 Warszawa
  info@ti.com.pl

  Ja ....................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy - zwrotu towaru z zamówienia nr:.………………………………………...
  - Data zawarcia umowy/odbioru:……………………................................................
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów):…………………………………………………..
  - Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………
  - Podpis konsumenta(-ów):…………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data:……………………………………………………………………………………
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy zamówiony Towar jest w wersji elektronicznej wygenerowany na klienta końcowego (Użytkownika)
  i został już opłacony przez Klienta oraz wygenerowany przez producenta.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu, nie mają na celu naruszenia praw Kupującego i nie mogą być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie takiego prawa, które powinno być zastosowane w miejsce zakwestionowanego przepisu w regulaminie.
 2. O zmianach i ich zakresie wszyscy zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną, na adres mailowy przegenerowany do konta Użytkownika. Wprowadzane zmiany będą wynikały przede wszystkim w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Obowiązująca i aktualna wersja regulaminu, zawsze jest dostępna na stronie Sklepu. W czasie realizacji zamówienia oraz w całym okresie przedsprzedażowym, Kupującego obowiązuje zaakceptowany już regulamin przy składaniu zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Kupujący uzna ten regulamin za mniej korzystny dla siebie od aktualnego regulaminu i poinformuje o tym fakcie Sprzedającego i wyborze aktualnego jako go obowiązujący.
 4. W kontaktach z klientem firma Technologie Internetowe S.A. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak e-mail, telefon, fax, czat, sms.
 5. Firma Technologie Internetowe S.A. zastrzega sobie prawo do powierzenia realizacji zamówienia, celem jego jak najlepszego wykonania, osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), firma Technologie Internetowe S.A. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, rasistowskim lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Wszelkie uwagi odnosi wysyłki, zwrotu towaru prosimy kierować na adres e-mail zamowienia@ti.com.pl lub faksem na nr 34 343 56 21.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl